Kościoły protestanckie

Abp Kay Goldsworthy — pierwsza arcybiskupka Australii i Wspólnot Anglikańskiej


61-let­nia abp Kay Gold­swor­thy była jed­ną z pierw­szych kobiet wyświę­co­nych na kapłan­kę Angli­kań­skie­go Kościo­ła Austra­lii w 1992 roku, a 16 lat póź­niej zosta­ła pierw­szą biskup­ką w Austra­lii i obję­ła die­ce­zję Gip­p­sland. Wów­czas wiesz­czo­no kry­zys w rela­cjach eku­me­nicz­nych z Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim i roz­ła­mem, ale nic takie­go się nie sta­ło. 10 lute­go 2018 zosta­ła pierw­szą w histo­rii arcy­bi­skup­ką w Angli­kań­skim Koście­le Austra­lii obej­mu­jąc arcy­bi­skup­stwo Perth i jed­no­cze­śnie pro­win­cję Zachod­niej Austra­lii.


Uro­czy­stość odby­ła się w kate­drze św. Jerze­go, tej samej, w któ­rej abp Gold­swor­thy otrzy­ma­ła świę­ce­nia kapłań­skie i kon­se­kra­cję bisku­pią. Uro­czy­sto­ściom prze­wod­ni­czy­ła admi­ni­stra­tor­ka archi­die­ce­zji bp Kate Wil­mot, a w litur­gii uczest­ni­czył rów­nież pry­mas Kościo­ła abp Phi­lip Fre­ier, metro­po­li­ta Mel­bo­ur­ne. W litur­gii uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le władz pań­stwo­wych i lokal­nych, repre­zen­tan­ci lud­no­ści rdzen­nej, a tak­że bisku­pi angli­kań­scy z zagra­ni­cy oraz goście eku­me­nicz­ni, w tym abp Timo­thy Costel­loe, rzym­sko­ka­to­lic­ki arcy­bi­skup Perth.

Angli­kań­ski Kościół Austra­lii jest dru­gim po Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim wyzna­niem chrze­ści­jań­skim w Austra­lii. Nale­ży do nie­go ponad 3,1 milio­na wier­nych. Kościół podzie­lo­ny jest na pięć pro­win­cji, na cze­le któ­rych sto­ją arcy­bi­sku­pi. W skład pro­win­cji wcho­dzą 23 die­ce­zje. Cie­ka­wost­ką jest fakt, że Gold­swor­thy jest też pierw­szą w histo­rii świa­to­wej Wspól­no­ty Angli­kań­skiej kobie­tą, któ­ra zosta­ła arcy­bi­sku­pem (tytu­łu arcy­bi­sku­pa nie przy­słu­gu­je np. pry­ma­so­wi Epi­sko­pal­ne­go Kościo­ła USA, któ­rym w 2006 r. zosta­ła bp Katha­ri­ne Jef­ferts Scho­ri).

Nie wszyst­kim jed­nak wybór abp. Gold­swor­thy się spodo­bał. Kon­ser­wa­tyw­ny bp Gary Nel­son z die­ce­zji pół­noc­no-zachod­niej wcho­dzą­cej w skład pro­win­cji Perth, powie­dział, że jak­kol­wiek ma dobre kon­tak­ty z abp. Gold­swor­thy i nie ma mię­dzy nimi nie­chę­ci, to jed­nak nie uzna­je na tere­nie swo­jej die­ce­zji jej urzę­du metro­po­li­ty arcy­bi­sku­pa.

Przed abp Gold­swor­thy rów­nież trud­ne zada­nie zwią­za­ne z wia­ry­god­no­ścią Kościo­ła angli­kań­skie­go – tyl­ko w zeszłym roku Kościół musiał wydać pra­wie 2 milio­ny USD na odszko­do­wań dla ofiar mole­sto­wa­nia sek­su­al­ne­go w Koście­le angli­kań­skim. W wywia­dzie dla pra­sy kra­jo­wej arcy­bi­skup zapo­wie­dzia­ła uważ­ne śle­dze­nie pro­ce­sów, czuj­ność oraz zde­cy­do­wa­nie postę­po­wa­nie w obro­nie tych, któ­rzy znaj­du­ją się pod opie­ką Kościo­ła. — Dość atmos­fe­ry sekre­tów – powie­dzia­ła. Poprzed­nik abp Gold­swor­thy, abp Roger Herft, zre­zy­gno­wał z urzę­du po tym jak przy­znał przed kró­lew­ską komi­sją śled­czą, że nie­wy­star­cza­ją­co zadbał o ofia­ry prze­stępstw sek­su­al­nych, gdy przed laty peł­nił urząd bisku­pa New­ca­stle.

W odnie­sie­niu do kon­tro­wer­sji zwią­za­nych z mał­żeń­stwa­mi płcio­wy­mi, abp Gold­swor­thy stwier­dzi­ła, że jej oso­bi­sta opi­nia (jest zwo­len­nicz­ką uzna­nia praw LGBT) nie zmie­ni, póki co, nic w rozu­mie­niu mał­żeń­stwa przez Kościół angli­kań­ski jako związ­ku kobie­ty i męż­czy­zny.

Gold­swor­thy uro­dzi­ła się w Mel­bo­ur­ne i peł­ni­ła swo­je obo­wiąz­ki dusz­pa­ster­skie w róż­nych czę­ściach kra­ju. Pra­co­wa­ła rów­nież w Perth jako kape­lan lokal­ne­go col­le­ge­’u. Abp Gold­swor­thy jest zamęż­na i ma dwóch doro­słych synów.


» Ekumenizm.pl: Austra­lia: pierw­sza biskup­ka wyświę­co­na

» Ekumenizm.pl: Kobie­ta biskup zaszko­dzi jed­no­ściGale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.