Kościoły protestanckie

Kapłanki i biskupki w obronie biskupa przeciwnika ordynacji kobiet


Zna­ny z kon­ser­wa­tyw­nych poglą­dów nt. świę­ceń kapłań­skich kobiet, biskup Burn­ley Phi­lip North został mia­no­wa­ny nowym bisku­pem ordy­na­riu­szem Shef­field. Część wier­nych zaape­lo­wa­ła do bisku­pa, aby nomi­na­cji nie przy­jął. W obro­nie bp. Nor­tha sta­nę­ło 36 kobiet-duchow­nych, w tym trzy biskup­ki.


Bp North jest od 2015 roku bisku­pem Burn­ley, sufra­ga­nii die­ce­zji Black­burn Kościo­ła Anglii, nale­żą­cej do metro­po­lii Yor­ku. W 2012 roku został mia­no­wa­ny bisku­pem Whit­by, ale odrzu­cił nomi­na­cję po pro­te­stach zwo­len­ni­ków świę­ceń kapłań­skich kobiet. Gdy w 2015 r. ks. North przy­jął nomi­na­cję na bisku­pa Burn­ley, obrzęd kon­se­kra­cji bisku­piej popro­wa­dził wyzna­czo­ny przez arcy­bi­sku­pa Yor­ku biskup. Pry­mas sko­rzy­stał z kano­nicz­ne­go pra­wa “łaska­we­go odstą­pie­nia” od wło­że­nia rąk na nowe­go bisku­pa w poro­zu­mie­niu z bisku­pem-elek­tem, m.in. dla­te­go, aby usza­no­wać sta­no­wi­sko kon­ser­wa­ty­stów w kwe­stii uzna­wa­nia posłu­gi bisku­pów wyświę­ca­ją­cych biskup­ki. O spra­wie szcze­gó­ło­wo infor­mo­wa­li­śmy tutaj.

Bp North nale­ży do tra­dy­cjo­na­li­stycz­ne­go nur­tu Kościo­ła Anglii, jest moc­no zaan­ga­żo­wa­ny w ruch ewan­ge­li­za­cyj­ny i wal­kę o pra­wa spo­łecz­nie wyklu­czo­nych. Nale­ży do sto­wa­rzy­szeń kapłań­skich, któ­rych człon­ko­wie zobo­wią­zu­ją się do życia w celi­ba­cie oraz są prze­ciw­ni świę­ce­niu kobiet, a na doda­tek nie uzna­ją waż­no­ści świę­ceń udzie­la­nych przez kobie­ty-bisku­pów.

Już po raz trze­ci North spo­ty­ka się z pro­te­sta­mi nie­ma­łej czę­ści wier­nych, któ­rzy są roz­cza­ro­wa­ni wybo­rem kon­ser­wa­ty­sty na bisku­pa. Nomi­na­cja bp. Nor­tha jest pierw­szą ‘kon­ser­wa­tyw­ną nomi­na­cją’ na samo­dziel­ną sto­li­cę bisku­pią od cza­su wpro­wa­dze­nia w Koście­le Anglii świę­ceń bisku­pich dla kobiet.

https://www.youtube.com/watch?v=bwfZqYrFax8

Nie­ocze­ki­wa­nie w obro­nie bp. Nor­tha sta­nę­ły kobie­ty-księ­ża, w tym trzy biskup­ki Kościo­ła Anglii. 36 sygna­ta­riusz­ki listu otwar­te­go pod­kre­śli­ły, że bp. Phi­li­po­wi uda­ło się zak­ty­wi­zo­wać daw­ną die­ce­zję i zdo­być przy­chyl­ność duchow­nych, w tym kobiet, któ­re wcze­śniej były zanie­po­ko­jo­ne jego nomi­na­cją. List kobiet poja­wił się po komen­ta­rzach przed­sta­wi­cie­lek orga­ni­za­cji pro­mu­ją­cych służ­bę kobiet w Koście­le Anglii, a tak­że po wypo­wie­dzi zna­ne­go duchow­ne­go, dzie­ka­na kate­dry w Oks­for­dzie, ks. prof. Mar­ty­na Percy’ego. Według duchow­ne­go, nomi­na­cja Nor­tha będzie ozna­cza­ła krok wstecz dla wie­lu para­fii i duchow­nych otwar­tych na służ­bę kobiet die­ce­zji Shef­field, stąd też – jego zda­niem – biskup nie powi­nien przyj­mo­wać wybo­ru.

Inne­go zda­nia są duchow­ne, któ­re zna­ją i cenią bp. Nor­tha za zaan­ga­żo­wa­nie spo­łecz­ne i pra­cę dusz­pa­ster­ską. Biskup­ka Rep­ton, bp Jan McFar­la­ne, zazna­czy­ła, że nowy pasterz Shef­field jest “uta­len­to­wa­nym bisku­pem z otwar­tym ser­cem dla osób mniej uprzy­wi­le­jo­wa­nych w spo­łe­czeń­stwie i kimś kto posia­da odwa­gę i potra­fi gło­śno mówić za tych, któ­rzy gło­su nie mają.”

Zde­cy­do­wa­ne­go wspar­cia nowe­mu bisku­po­wi Shef­field udzie­lił rów­nież pry­mas Anglii, arcy­bi­skup Yor­ku John Sen­ta­mu, do któ­re­go metro­po­lii nale­ży die­ce­zja Shef­field.

Die­ce­zja Shef­field powsta­ła w 1914 roku i zosta­ła wydzie­lo­na z archi­die­ce­zji Yor­ku. Posia­da 175 para­fii i jed­ną sufra­ga­nię bisku­pią Don­ca­ster. W struk­tu­rach die­ce­zji dzia­ła rów­nież tytu­lar­ny biskup Bever­ley, któ­ry odpo­wie­dzial­ny jest za nad­zór dusz­pa­ster­ski nad para­fia­mi w pro­win­cji York, któ­re nie akcep­tu­ją ordy­na­cji kobiet, a tak­że nie uzna­ją bisku­pów wyświę­ca­ją­cych kobie­ty. Na tere­nie die­ce­zji Shef­field jest dzie­więć takich para­fii.

Bp North odby­wa obec­nie reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Ingres bisku­pa zapla­no­wa­no na czer­wiec 2017 r.

» Ekumenizm.pl: Biskup zmie­nił zda­nie nt. ordy­na­cji kobiet

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.