Kościoły protestanckie

Więcej diakonek niż diakonów


35 lat temu Kościół Anglii otwo­rzył się na dia­ko­nat kobiet i po raz pierw­szy licz­ba kobiet wyświę­co­nych na dia­kon­ki prze­wyż­szy­ła licz­bę męż­czyzn.We wszyst­kich 42 die­ce­zjach Kościo­ła Anglii 570 osób przy­ję­ło świę­ce­nia dia­ko­na­tu, z cze­go 51% sta­no­wi­ły kobie­ty (290). Wię­cej kobiet niż męż­czyzn roz­po­czę­ło w 2019 roku przy­go­to­wa­nie do ordy­na­cji (54% kobiet).

W Koście­le Anglii nie­speł­na 70% ducho­wień­stwa to męż­czyź­ni.

Licz­ba kobiet w sze­re­gach angli­kań­skie­go ducho­wień­stwa rośnie, tak­że w epi­sko­pa­cie, jed­nak jest to wzrost dość powol­ny. Prze­cięt­ny wiek duchow­nych wśród kobiet to 38, a męż­czyzn 42–45.

Kobie­ty sta­no­wią zde­cy­do­wa­ną więk­szość (ok. 2/3) wśród lek­to­rek licen­cjo­no­wa­nych do służ­by litur­gicz­nej w Koście­le.


» Ekumenizm.pl: Lek­tor­ki — 50 lat temu w Koście­le Anglii lek­to­ra­mi zosta­ły kobie­ty

» Ekumenizm.pl: 25 lat kapłań­stwa kobiet w Koście­le Anglii

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.