Kościoły wschodnie

Metropolita Sawa straszy grekokatolikami, szatanem i końcem świata


Pod­czas świą­tecz­ne­go kaza­nia pra­wo­sław­ny metro­po­li­ta war­szaw­ski i całej Pol­ski Sawa (Hry­cu­niak) powie­dział, że świę­to­wa­nie Naro­dze­nia Pań­skie­go przez Ukra­iń­ców wg nowe­go sty­lu, to krok  w kie­run­ku unii z kato­li­ka­mi na wzór Unii Brze­skiej, co ma dopro­wa­dzić do upad­ku Ukra­iny.


7 stycz­nia 2024 roku pod­czas Litur­gii Naro­dze­nia Pań­skie­go w war­szaw­skim Sobo­rze św. Marii Mag­da­le­ny zwierzch­nik Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go (PAKP) zaape­lo­wał do wier­nych, aby sta­li się bar­dziej świa­do­my­mi i aktyw­ny­mi człon­ka­mi Cer­kwi. – Nie wystar­czy nazy­wać sie­bie pra­wo­sław­ny­mi. Przy­na­leż­ność do cer­kwi pra­wo­sław­nej musi być potwier­dza­na w codzien­nym życiu, odważ­nym świa­dec­twem wia­ry w Chry­stu­sa, wier­no­ścią naucza­nia Cer­kwi i tra­dy­cjom prze­ka­za­nym przez poprzed­ni­kom – mówił pra­wo­sław­ny hie­rar­cha, jak infor­mu­je stro­na para­fii kate­dral­nej.

Ofi­cjal­na rela­cja war­szaw­skie­go sobo­ru pomi­ja jed­nak te frag­men­ty kaza­nia metro­po­li­ty, w któ­rych hie­rar­cha odniósł się do sytu­acji w ogar­nię­tej woj­ną i ter­ro­rem Puti­na Ukra­inie.

O sło­wach metro­po­li­ty Sawy sze­ro­ko infor­mu­ją jed­nak rosyj­sko­ję­zycz­ne i grec­kie media, w czę­ści spon­so­ro­wa­ne przez pań­stwo­we spół­ki Fede­ra­cji Rosyj­skiej,  a tak­że ukra­iń­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Dzien­ni­ka­rzy Pra­wo­sław­nych zwią­za­ne z Ukra­iń­ską Cer­kwią Pra­wo­sław­ną pod­po­rząd­ko­wa­ną (daw­niej?) Patriar­cha­to­wi Moskiew­skie­mu.


Sata­ni­ści oku­pu­ją Ław­rę

Metro­po­li­ta Sawa nazwał sata­ni­sta­mi ludzi oku­pu­ją­cych – jego zda­niem – Ław­rę Peczer­ską, jed­no z naj­waż­niej­szych sank­tu­ariów pra­wo­sław­nych w Ukra­inie, któ­re jest wła­sno­ścią pań­stwa.

Przy­po­mnij­my, że w 2023 roku część Ław­ry prze­ka­za­no w użyt­ko­wa­nie wier­nym Cer­kwi Pra­wo­sław­nej na Ukra­inie, któ­rej auto­ke­fa­lię pięć lat temu uznał Eku­me­nicz­ny Patriar­cha Kon­stan­ty­no­po­la. Decy­zji tej nie uzna­je Patriar­chat Moskiew­ski otwar­cie wspie­ra­ją­cy i teo­lo­gicz­nie uza­sad­nia­ją­cy ludo­bój­stwo Puti­na. Po linii Moskwy wypo­wia­da­ją się tak­że inne lokal­ne Kościo­ły, przyj­mu­ją­ce rosyj­ską argu­men­ta­cję i wpły­wy,  w tym Pol­ski Auto­ke­fa­licz­ny Kościół Pra­wo­sław­ny.


Unia karą dla Pol­ski

Według metro­po­li­ty Sawy decy­zja ukra­iń­skie­go rzą­du, aby świę­to­wać Naro­dze­nie Pań­skie wraz z całym świa­tem zachod­nim (kato­li­ka­mi, pro­te­stan­ta­mi, a tak­że nie­któ­ry­mi lokal­ny­mi Kościo­ła­mi pra­wo­sław­ny­mi, jak choć­by w Gre­cji, Rumu­nii czy na Cyprze) to krok do usta­no­wie­nia kolej­nej Unii Brze­skiej, a więc powtó­rze­nie wyda­rzeń z 1596 roku, gdy duża część pra­wo­sław­ne­go epi­sko­pa­tu przy­ję­ła kato­li­cyzm przy zacho­wa­niu wschod­niej litur­gii.

Uni­ci – Kościół kato­lic­ki obrząd­ku bizan­tyj­sko-ukra­iń­skie­go lub Ukra­iń­ski Kościół Grec­ko­ka­to­lic­ki – to jeden z naj­waż­niej­szych punk­tów zapal­nych w rela­cjach rzym­sko­ka­to­lic­ko-pra­wo­sław­nych, zarów­no na płasz­czyź­nie kra­jo­wej, jak i świa­to­wej, co dopro­wa­dzi­ło do fak­tycz­ne­go usta­nia mię­dzy­na­ro­do­we­go dia­lo­gu teo­lo­gicz­ne­go mię­dzy Kościo­ła­mi pra­wo­sław­ny­mi a Waty­ka­nem.

W Pol­sce hie­rar­cho­wie pra­wo­sław­ni zasad­ni­czo igno­ru­ją uro­czy­sto­ści eku­me­nicz­ne lub inne, na któ­rych poja­wia­ją się hie­rar­cho­wie gre­ko­ka­to­lic­cy.

Metro­po­lia Sawa pod­kre­ślił, że unia dopro­wa­dzi­ła do upad­ku Unii Pol­sko-Litew­skiej, co mia­ło być Bożą karą za odstęp­stwo od pra­wo­sła­wia. Prze­strzegł, że poten­cjal­na nowa unia dopro­wa­dzi rów­nież do upad­ku Ukra­iny.


Anty­chryst idzie

Zwierzch­nik pol­skich pra­wo­sław­nych wyra­ził prze­ko­na­nie, że dzi­siaj zmie­nia się cały świat, kra­je zmie­nia­ją swo­je zwy­cza­je i tra­dy­cje, przy­go­to­wu­jąc grunt pod przyj­ście anty­chry­sta.

Obcho­dzą­cy w tym roku 100-lecie auto­ke­fa­lii pol­ski Kościół pra­wo­sław­ny od daw­na stoi w spo­rze o ukra­iń­ską auto­ke­fa­lię po stro­nie Moskwy, a nie Kon­stan­ty­no­po­la, od któ­re­go sam – przy pro­te­stach z Moskwy – otrzy­mał przy­wi­lej nie­za­leż­no­ści 100 lat temu pod naci­skiem władz II Rze­czy­po­spo­li­tej.

Metro­po­li­ta Sawa sys­te­ma­tycz­nie łączy Cer­kiew Pra­wo­sław­ną w Ukra­inie z ele­men­ta­mi sata­ni­stycz­ny­mi i anty­chrze­ści­jań­ski­mi, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie, że nie ma nic prze­ciw­ko ukra­iń­skiej auto­ke­fa­lii, jeśli zosta­nie ona nada­na wg okre­ślo­nych zasad, negu­jąc jed­nak sta­no­wi­sko Patriar­cha­tu Kon­stan­ty­no­po­li­tań­skie­go, pierw­sze­go wśród lokal­nych Kościo­łów pra­wo­sław­nych.

Przy­po­mnij­my, że nie­speł­na rok temu metro­po­li­ta Sawa wywo­łał poru­sze­nie i zgor­sze­nie gra­tu­la­cyj­nym listem uro­dzi­no­wym skie­ro­wa­nym do patriar­chy Cyry­la, do któ­re­go napi­sał, że jego dzia­łal­ność lśni ducho­wym odro­dze­niem i wsparł sło­wa­mi, że wro­gom Cer­kwi nie podo­ba się jed­ność. O spra­wie jako pierw­szy poin­for­mo­wał ser­wis ekumenizm.pl.

War­to przy­po­mnieć, że Cer­kiew Puti­na i sam rosyj­ski dyk­ta­tor pod­kre­śla­ją, że „spe­cjal­na ope­ra­cja woj­sko­wa” Ukra­inie skie­ro­wa­na jest rów­nież prze­ciw­ko rze­ko­me­mu prze­śla­do­wa­niu kano­nicz­ne­go pra­wo­sła­wia w Ukra­inie. Po wewnętrz­nej i zewnętrz­nej pre­sji metro­po­li­ta Sawa wydał oświad­cze­nie, w któ­rym prze­pro­sił za swo­je sło­wa, jed­nak póź­niej­sze sło­wa metro­po­li­ty wygła­sza­ne w kaza­niach, uza­sad­nia­ją podej­rze­nie, że owe prze­pro­si­ny były wymu­szo­ne trud­ny­mi oko­licz­no­ścia­mi kościel­no-poli­tycz­ny­mi i były ocze­ki­wa­ne przez przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go rzą­du.


Jaz­da bez hamul­ców

Kolej­ne, wybu­cho­we kaza­nie metro­po­li­ty Sawy, któ­ry naj­wy­raź­niej, mimo zaawan­so­wa­ne­go wie­ku, nie zdej­mu­je nogi z peda­łu gazu, może świad­czyć o tym, że w pol­skim pra­wo­sła­wiu hie­rar­chicz­nym nie nastą­pi­ła żad­na reflek­sja po nie­for­tun­nych i gor­szą­cych sło­wach, któ­re posta­wi­ły pod zna­kiem zapy­ta­nia lojal­ność PAKP wobec racji sta­nu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, a tak­że jed­no­znacz­ność oce­ny i osą­du w peł­no­ska­lo­wej woj­nie Rosji prze­ciw­ko Ukra­inie.

War­to dodać, że w paź­dzier­ni­ku 2023 roku bisku­pi PAKP zawie­si­li kon­tak­ty eku­me­nicz­ne z Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim, a to z powo­du pomo­cy, jaką kato­li­cy zaofe­ro­wa­li pra­wo­sław­nym Ukra­iń­com, znaj­du­ją­cym się pod jurys­dyk­cjom Cer­kwi Pra­wo­sław­nej w Ukra­inie.

Krót­ko po infor­ma­cji o zwie­sze­niu rela­cji spra­wę sta­ra­no się wyci­szyć poprzez wspól­ne oświad­cze­nie hie­rar­chów, że kwe­stia jest trud­na, ale zasad­ni­czo jej wydźwięk został wyol­brzy­mio­ny przez media.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.