Kościoły protestanckie

Konsekracja i ingres nowego arcybiskupa Utrechtu Bernda Walleta


W ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­nym koście­le św. Lebu­ina w Deven­ter odby­ła się uro­czy­sta kon­se­kra­cja nowe­go arcy­bi­sku­pa Utrech­tu Bern­da Wal­le­ta. Pół­to­ra roku po wybo­rze przez metro­po­li­tal­ną kapi­tu­łę nowy abp Utrech­tu i jed­no­cze­śnie zwierzch­nik holen­der­skich sta­ro­ka­to­li­ków oraz prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Bisku­pów Unii Utrechc­kiej mógł zostać kon­se­kro­wa­ny i następ­nie objąć swo­ją kate­drę w Utrech­cie.18 wrze­śnia po 18 mie­sią­cach od wybo­ru Bern­da Wal­le­ta w daw­nej kate­drze Deven­ter, któ­ra od 1580 jest kościo­łem refor­mo­wa­nym, roz­po­czę­ło się nabo­żeń­stwo połą­czo­ne z kon­se­kra­cją nowe­go bisku­pa. Z powo­du pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa uro­czy­stość była dwu­krot­nie prze­kła­da­na. Ze wzglę­du na obostrze­nia sani­tar­ne zde­cy­do­wa­no się na zor­ga­ni­zo­wa­nie litur­gii w ogrom­nej prze­strze­ni kościo­ła św. Lebu­ina, głów­ne­go kościo­ła Deven­ter, nazy­wa­ne­go Wiel­kim Kościo­łem.

Do 1982 r. Kościół sta­ro­ka­to­lic­ki posia­dał bisku­pa Deven­ter, któ­ry de fac­to był bisku­pem pomoc­ni­czym arcy­bi­skup­stwa Utrech­tu. Ostat­nim bisku­pem Deven­ter – wybra­nym w 1979 roku – był bp Anto­nius J. Gla­ze­ma­ker, któ­ry w 1982 został arcy­bi­sku­pem Utrech­tu. Od tego czas urząd nie został obję­ty, choć wciąż for­mal­nie ist­nie­je.

Trans­mi­to­wa­ne­mu na żywo nabo­żeń­stwu prze­wod­ni­czył bp Dirk Scho­on, biskup Haar­le­mu, a bisku­pa­mi-asy­sten­ta­mi byli bp Harald Rein z Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go w Niem­czech oraz bp Robert Innes, biskup die­ce­zji euro­pej­skiej Kościo­ła Anglii, któ­ry jest w peł­nej jed­no­ści ze sta­ro­ka­to­li­ka­mi Unii Utrechc­kiej. Obec­ność angli­kań­skie­go bisku­pa była o tyle zna­czą­ca, że Bernd Wal­let – uro­dzo­ny w rodzi­nie ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­nej – odby­wał posłu­gę dia­ko­na w archi­die­ce­zji Yor­ku Kościo­ła Anglii.

Kaza­nie wygło­si­ła ks. kano­nik Marie­ke de Rid­der, któ­ra pod­kre­śli­ła, że na arcy­bi­sku­pa wybra­no czło­wie­ka ufa­ją­ce­go Chry­stu­so­wi i jego Kościo­ło­wi – Wia­ra i waha­nie, pew­no­ści i wąt­pli­wość są praw­dzi­we i mądre, te dwa ele­men­ty są zawsze w nas. Szcze­gól­nie w naszych cza­sach, w któ­rych bycie oso­bą wie­rzą­cą sta­ło się szcze­gól­nym wybo­rem, czymś, z cze­go nale­ży się tłu­ma­czyć. Jak bar­dzo potrze­bu­je­my kogoś, kto to rozu­mie i nie jest spa­ra­li­żo­wa­ny stra­chem, myśląc o tym – mówi­ła kazno­dziej­ka.

Apo­stol­skim zwy­cza­jem ręce na gło­wę nowo kon­se­kro­wa­ne­go bisku­pa wło­ży­li rów­nież bisku­pi sta­ro­ka­to­lic­cy Unii Utrechc­kiej, w tym arcy­bi­skup-senior Joris Ver­cam­men, oraz po raz pierw­szy w histo­rii tak­że lute­rań­ski biskup Tho­mas Peters­son z die­ce­zji Vis­by Kościo­ła Szwe­cji, któ­ry od 2016 r. znaj­du­je się w peł­nej komu­nii z Kościo­ła­mi Unii Utrechc­kiej.

W litur­gii udział bra­ły kapłan­ki i kapła­ni oraz dia­ko­ni­se i dia­ko­ni Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go w Nider­lan­dach.

Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki pod­czas uro­czy­sto­ści repre­zen­to­wał ks. dr inf. Andrzej Gon­ta­rek z Lubli­na.

Pod­czas kon­se­kra­cji nowy arcy­bi­skup otrzy­mał pasto­rał, któ­ry na tę oka­zję został wypo­ży­czo­ny przez Kon­went św. Kata­rzy­ny z Utrech­tu – dziś jest to pla­ców­ka muze­al­na, a kie­dyś klasz­tor zako­nu joan­ni­tów.

Na uro­czy­sto­ści obec­ni byli rów­nież goście eku­me­nicz­ni – pastor Rene de Reu­ver z Kościo­ła Pro­te­stanc­kie­go Nider­lan­dów, bp Th. Hoogen­bo­om, biskup pomoc­ni­czy rzym­sko­ka­to­lic­kiej archi­die­ce­zji w Utrech­cie oraz ks. pro­to­pre­zbi­ter Ioan­nis Pso­mas z Patriar­cha­tu Eku­me­nicz­ne­go Kon­stan­ty­no­po­la. Przy­by­li rów­nież repre­zen­tan­ci władz pań­stwo­wych i samo­rzą­do­wych.


Ingres do kate­dry św. Ger­tru­dy

Z przy­czyn logi­stycz­nych i epi­de­micz­nych ingres, a więc obję­cie przez nowe­go bisku­pa swo­jej kate­dry, nie mógł się odbyć tego same­go dnia. Nowy arcy­bi­skup Utrech­tu objął kate­drę św. Ger­tru­dy następ­ne­go dnia — 19 wrze­śnia w ramach uro­czy­stych nie­szpo­rów. Przed roz­po­czę­ciem litur­gii abp Wal­let trzy­krot­nie ude­rzył pasto­ra­łem w drzwi kate­dry. Był to ten sam pasto­rał, któ­ry „otrzy­mał” pod­czas mszy kon­se­kra­cyj­nej.

Przed roz­po­czę­ciem litur­gii nie­szpo­rów kano­nik kapi­tu­ły kate­dral­nej wrę­czył nowe­mu abp. Wal­le­to­wi wła­ści­wy pasto­rał arcy­bi­sku­pów Utrech­tu, któ­ry został zło­żo­ny na ołta­rzu 1,5 roku temu i od tego czas tam się znaj­do­wał.

W swo­im kaza­niu nowy arcy­bi­skup Utrech­tu mówił o wyzwa­niach sto­ją­cych przed Kościo­łem sta­ro­ka­to­lic­kim w zeświec­czo­nym spo­łe­czeń­stwie — Widzę przy­szłość dla Kościo­łów w mia­stach. Mia­sta potrze­bu­ją widzial­nych budyn­ków kościel­nych, któ­rych drzwi są otwar­te. To korzyst­ne rów­nież dla mia­sta, że kościo­ły nie sta­ją się jedy­nie miej­sca­mi komer­cyj­ny­mi, ale są miej­sca­mi, w któ­rych ludzie mogą zoba­czyć i odkryć dobre rze­czy dla sie­bie i innych (…) Jako Kościół musi­my być miej­scem otwar­tym na roz­mo­wę, a jed­no­cze­śnie otwar­ci na inspi­ra­cję – powie­dział abp Wal­let.


Oby­dwie uro­czy­sto­ści moż­na obej­rzeć w cało­ści na wyświe­tlo­nych fil­mach

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.