Kościoły wschodnie

Patriarchat Aleksandryjski uznał ukraińską autokefalię


Po Kon­stan­ty­no­po­lu, Grec­kiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej tak­że i Patriar­chat Alek­san­dryj­ski uznał auto­ke­fa­lię Cer­kwi Pra­wo­sław­nej na Ukra­inie. Papież i Patriar­cha Alek­san­drii i całej Afry­ki Teo­dor II pod­czas dzi­siej­szej Boskiej Litur­gii w cer­kwi kate­dral­nej w Kairze wspo­mniał metro­po­li­tę kijow­skie­go i całej Ukra­iny Epi­fa­niu­sza (Dumen­ki).


Po litur­gii patriar­cha Teo­dor zwró­cił się do wier­nych, infor­mu­jąc, że

Sta­ro­żyt­ny Patriar­chat Alek­san­drii, dru­gi według porząd­ku, po wie­lu modli­twach, wie­lu roz­wa­ża­niach, w obec­no­ści świę­tych arcy­ka­pła­nów, w obec­no­ści naj­czci­god­niej­sze­go amba­sa­do­ra Gre­cji, wpi­sał do Dyp­ty­ku Pra­wo­sław­ny Auto­ke­fa­licz­ny Kościół Ukra­iny, wraz z jego zwierzch­ni­kiem, Wiel­ce Bło­go­sła­wio­nym Epi­fa­niu­szem. Słu­żę już tyle lat w Cer­kwi i zda­ję sobie spra­wę, że od dzi­siaj, z Boże­go miło­sier­dzia, roz­pocz­nie się roz­wią­za­nie tego poważ­ne­go tema­tu dla nasze­go Kościo­ła. Niech jed­ność, miłość i nadzie­ja zagosz­czą wśród nas.

https://www.facebook.com/archangelsgreekorthodoxchurch/videos/2497852933641620/

(45:30 w załą­czo­nej rela­cji)

Po sło­wach patriar­chy decy­zję alek­san­dryj­skie­go Świę­te­go Sobo­ru Bisku­pów odczy­tał metro­po­li­ta Gwi­nei Jerzy.

Zaska­ku­ją­ca decy­zja

Decy­zja dru­gie­go w hie­rar­chii pra­wo­sław­ne­go Kościo­ła lokal­ne­go jest wiel­kim zasko­cze­niem, tym bar­dziej, że jesz­cze rok temu papież Teo­dor, jak nazy­wa­ny jest rów­nież patriar­cha Alek­san­drii i całej Afry­ki, pod­kre­ślał swo­je wspar­cie dla metro­po­li­ty Onu­fre­go i struk­tur Ukra­iń­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go.

Z kolei w czerw­cu br. patriar­cha Teo­dor pla­no­wał zwo­ła­nie synak­sy bisku­pów Kościo­łów lokal­nych celem roz­wią­za­nia spo­ru na Ukra­inie. Jesz­cze pod­czas poby­tu w Pol­sce we wrze­śniu 2018 roku pod­pi­sał z metro­po­li­tą war­szaw­skim i całej Pol­ski Sawą (Hry­cu­nia­kiem) wspól­ny apel, w któ­rym stwier­dzo­no m.in.:

Wszyst­kich od kogo zale­ży zli­kwi­do­wa­nie nie­po­ro­zu­mień cer­kiew­nych na tle uzy­ska­nia przez Cer­kiew ukra­iń­ską auto­ke­fa­lii, by uczy­ni­ły wszyst­ko, co jest w ich mocy, aby został zaże­gna­ny kon­flikt i nastą­pił lad cer­kiew­ny na zie­mi ukra­iń­skiej.

Nie­wy­klu­czo­ne, że wkrót­ce moż­na się spo­dzie­wać kolej­nych uznań ukra­iń­skiej auto­ke­fa­lii i dal­sze­go zaostrze­nia atmos­fe­ry mię­dzy Kon­stan­ty­no­po­lem a Moskwą, co już wyraź­nie widać w zachod­nich jurys­dyk­cjach cer­kiew­nych.

Decy­zja Patriar­cha­tu Alek­san­dryj­skie­go zosta­ła ogło­szo­na kil­ka dni po obra­dach Świę­te­go Sobo­ru Bisku­pów Pol­skiej Auto­ke­fa­licz­nej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej (PAKP), któ­ry 29 paź­dzier­ni­ka br. pod­trzy­mał wcze­śniej­szą decy­zję o nie­uzna­wa­niu auto­ke­fa­lii Cer­kwi Pra­wo­sław­nej na Ukra­inie.

Szcze­gó­ło­wy komu­ni­kat PAKP moż­na prze­czy­tać TUTAJ.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.